Strona główna
Struktura własnościowa
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę
Struktura własnościowa

Struktura w?asno?ciowa Wojewódzkiego O?rodka Ruchu Drogowego w Radomiu.
Wojewódzki O?rodek Ruchu Drogowego w Radomiu zwany dalej "O?rodkiem" dzia?a na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 z pó?n. zm.), zwanej dalej "ustaw?", aktów wykonawczych oraz niniejszego Statutu.

 

\r\n
    \r\n
  1. O?rodek jest wojewódzk? osob? prawn?.\r\n
  2. Siedzib? Orodka jest miasto Radom.\r\n
  3. Nadzór nad O?rodkiem sprawuje Zarz?d Województwa Mazowieckiego, za po?rednictwem Departamentu Nieruchomo?ci Infrastruktury Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Mazowieckiego.
');

Struktura własnościowa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu.

 

Nieruchomość w Radomiu składająca się z uzbrojonych i ogrodzonych działek

(przylegających do siebie) o łącznej powierzchni 10929 metrów kwadratowych.

Zabudowania WORD stanowią:budynek administracyjno biurowy o powierzchni

750 mmetrów kwadratowych. oraz zabudowania gospodarcze (w tym garaże).

Na terenie posesji znajduje się plac manewrowy do przeprowadzania egzaminów

państwowych w zakresie kategorii A i B. Egzaminy praktyczne w zakresie kategorii

B+E, C, C+E, D i T przeprowadzane są na placu przy ulicy Radomskiego 1 będącego

własnością WORD Radom.

wersja do druku rejestr zmian
1865
Informację wprowadził(a): Józef Stępniewski
Data wprowadzenia: 2012-01-26 21:36:37
Ostatnie zmiany: Józef Stępniewski
Data modyfikacji: 2012-06-14 11:27:40