Strona główna
Przetargi / 2014 / Dostawa paliwa
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę
Dostawa paliwa

Radom: Dostawa paliwa do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu.
Numer ogłoszenia: 161170 - 2014; data zamieszczenia: 13.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego , ul. Sucha 13, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3314163, faks 048 3314183.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.radom.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Osoba Prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliwa do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny bezgotówkowy zakup paliwa w ramach: a) - Części I: benzyny bezołowiowej 95 w ilości ok. 45.000 litrów b) - Części II: oleju napędowego ON w ilości ok. 37.000 litrów.Podana ilość jest wielkością szacunkową i nie wiąże Zamawiającego. Tankowanie pojazdów Zamawiającego będzie odbywać się na terenie miasta Radomia na stacjach należących do Wykonawcy. Wykaz tankowanych pojazdów w zakresie Części I zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ, Wykaz tankowanych pojazdów w zakresie Części II zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ 2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Benzyna bezołowiowa i olej napędowy muszą spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. (Dz. U. Z 2008 r. Nr 221 poz. 1441) wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200 ze zm.) oraz odpowiednio norm: PN - EN 228, PN - EN 590. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w: - systemie bezgotówkowym; - sukcesywnie; - w zależności od potrzeb Zamawiającego - poprzez tankowanie zbiorników paliwa w pojazdach Zamawiającego; - innych zbiorników Zamawiającego przeznaczonych do tankowania 3. Wielkość lub zakres zamówienia: Ilość zamawianego paliwa ma charakter szacunkowy i w przybliżeniu odpowiada zapotrzebowaniu WORD w Radomiu na ten rodzaj paliwa. Zamówienie faktyczne obejmować będzie udokumentowaną i realnie zakupioną ilość paliwa na potrzeby WORD w Radomiu w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość zakupu mniejszej ilości paliwa niż podana w niniejszej siwz. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za paliwo pobrane. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą upływu terminu jej obowiązywania. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 4. Warunki realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga aby zakup paliwa w przypadku Części II zamówienia odbywał się z użyciem kart paliwowych. W przypadku zakupu paliwa w ramach Części I zamówienia Zamawiający dopuszcza inne formy ewidencji i rozliczania dokonywanych zakupów. Zamawiający dopuszcza wykazywanie i rozliczanie udzielonych upustów w dokumentach potwierdzających każdorazowe tankowanie lub na fakturach VAT. Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowej, jednoznacznej ewidencji ilości wydanego paliwa, poprzez wydanie osobie pobierającej pisemnej informacji zawierającej następujące dane identyfikacyjne: - ilość, rodzaj i wartość zatankowanego paliwa, - datę tankowania, - numer rejestracyjny pojazdu, - adres stacji na której dokonano zakupu, - numer karty którą wykonano transakcję. Karta paliwowa będzie wystawiona na numer rejestracyjny pojazdu oraz zostanie zabezpieczona numerem PIN. Faktury za transakcje bezgotówkowe wystawiane będą nie częściej niż 2 razy w miesiącu za okres od 1 do 15 oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Wykonawca może zaproponować inny termin dokonywania rozliczeń. Faktury VAT będą płatne przelewem na wskazane w fakturze konto. Termin płatności faktur za dany okres rozliczeniowy będzie nie krótszy niż 21 dni od daty sprzedaży (ostatniego dnia okresu rozliczeniowego). Do faktury dołączone będzie zestawienie, zawierające następujące informacje: - ilość i rodzaj pobranego paliwa, - numer rejestracyjny, - dzienna cena sprzedaży po której dokonano transakcji, - data i miejsce dokonania transakcji. Wykonawca Części I zamówienia musi posiadać co najmniej jedną stację paliw położoną w odległości nie większej niż 3,5 km od siedziby Zamawiającego przy ul. Suchej 13 w Radomiu. Odległość będzie liczona najkrótszą drogą publiczną od głównej bramy wyjazdowej WORD (obok portierni) do dystrybutora na stacji paliw Wykonawcy i z powrotem z zaokrągleniem do 100 metrów. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać czynną stację w trakcie obowiązywania umowy. Likwidacja stacji stanowi podstawę do rozwiązania umowy przez Zamawiającego. Wykonawca Części 2 zamówienia musi posiadać co najmniej jedną stację położoną w odległości nie większej niż 5 km od miejsca egzaminowania WORD przy ulicy Jerzego Radomskiego 1 w Radomiu. Odległość będzie liczona od głównej bramy wyjazdowej z miejsca egzaminowania WORD przy ul. Jerzego Radomskiego 1 do dystrybutora na stacji paliw Wykonawcy i z powrotem z zaokrągleniem do 100 metrów. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać czynną stację w trakcie obowiązywania umowy. Likwidacja stacji stanowi podstawę do rozwiązania umowy przez Zamawiającego. Wszystkie stacje paliw płynnych Wykonawcy muszą spełniać wymogi przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1058) Zamawiający może zmienić liczbę tankowanych pojazdów w trakcie obowiązywania umowy powiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nową kartę w terminie do 14 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia na nową kartę. Wybrany w toku postępowania Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy szczegółowy regulamin obsługi karty uwzględniający ewentualną kradzież czy zagubienie karty. Zostanie on dołączony do umowy w formie załącznika. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zakupionego paliwa w stosunku do jego ilości szacunkowej. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca nie przestrzega warunków umowy (np. w przypadku likwidacji przez koncern stacji paliw w Radomiu czy też, gdy sprzedawane przez Wykonawcę paliwo nie będzie spełniać obowiązujących norm jakości). Regulaminy i warunki świadczenia usług Wykonawcy wiążą strony wyłącznie w tej części, w której nie są sprzeczne z umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą. 5.Podwykonawstwo Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom - brak ww. informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę (wskazania należy dokonać w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ). 6.Zamówienia częściowe Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 7.Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 8.Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.00.00-0, 09.12.21.00-4, 09.13.41.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale V, na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale V, na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale V, na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 30
 • 2 - Upust - 70

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.word.radom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu ul. Sucha 13, 26-600 Radom.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2014 godzina 09:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego ul. Sucha 13, 26-600 Radom, sekretariat, pokój nr 26, I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa paliwa do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w ramach Części I jest sukcesywny, bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej 95 w ilości ok. 45.000 litrów. Podana ilość jest wielkością szacunkową i nie wiąże Zamawiającego. W przypadku zakupu paliwa w ramach Części I zamówienia Zamawiający dopuszcza inne formy ewidencji i rozliczania dokonywanych zakupów niż karta paliwowa. Wykonawca Części I zamówienia musi posiadać co najmniej jedną stację paliw położoną w odległości nie większej niż 3,5 km od siedziby Zamawiającego przy ul. Suchej 13 w Radomiu. Odległość będzie liczona najkrótszą drogą publiczną od głównej bramy wyjazdowej WORD (obok portierni) do dystrybutora na stacji paliw Wykonawcy i z powrotem z zaokrągleniem do 100 metrów. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać czynną stację w trakcie obowiązywania umowy..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.21.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.07.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 30
  • 2. Upust - 70

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa paliwa do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w Części II jest sukcesywny bezgotówkowy zakup oleju napędowego ON w ilości ok. 37.000 litrów. Podana ilość jest wielkością szacunkową i nie wiąże Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby zakup paliwa w przypadku Części II zamówienia odbywał się z użyciem kart paliwowych. Wykonawca Części II zamówienia musi posiadać co najmniej jedną stację położoną w odległości nie większej niż 5 km od miejsca egzaminowania WORD przy ulicy Jerzego Radomskiego 1 w Radomiu. Odległość będzie liczona od głównej bramy wyjazdowej z miejsca egzaminowania WORD przy ul. Jerzego Radomskiego 1 do dystrybutora na stacji paliw Wykonawcy i z powrotem z zaokrągleniem do 100 metrów. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać czynną stację w trakcie obowiązywania umowy..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.07.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 30
  • 2. Upust - 70

 

SIWZ

wersja do druku rejestr zmian
1213
Informację wprowadził(a): Dariusz Jamka
Data wprowadzenia: 2014-05-15 11:07:28
Ostatnie zmiany: Dariusz Jamka
Data modyfikacji: 2014-05-15 11:30:13